"Žijeme tu na Zemi úplne "odpojení" od samotnej podstaty, žijeme len hmotnými statkami, ničíme krásnu modrú, zelenú a živú Zem, myslíme minulosťou a budúcnosťou, v strese a negáciou, a úplne míňame prítomný okamih, jedine v ktorom môžeme vidieť tú krásu okolo seba a tvoriť umenie a lásku. Našťastie stále verím, že príde doba, kedy sa ľudia stanú vedomými a budú žiť v súlade s vesmírnymi zákonmi."
 

Láska bez kladenia podmienok, vytvorených naším vlastným očakávaním, teda bezpodmienečná láska je pochopená až v slobode, ktorú dávame druhým.....

VEGETARIÁNSTVO & VEGÁNSTVO – ruka v ruke s ochranou prírody

198889_208309719183893_171693992845466_928761_8383223_n.jpg
Možno si práve teraz kladiete otázku, prečo práve vegetariánstvo alebo vegánstvo môže pomôcť zachovávať krásu, bohatstvo a hodnoty našej Zeme. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale je to skutočne tak. Človek, ktorý je vegetarián poprípade vegán, neprejavuje úctu len zvieratám a ich právu na život, ktoré majú rovnako ako aj my, ale prejavuje tak úctu a veľkorysosť aj samotnej prírode. Keďže ja som vegetariánkou už od štrnástich rokov a túto problematiku dobre poznám, rozhodla som sa ju priblížiť.
8.cows-kiss_32028_600x450.jpg

Myslím, že každému je zrejmé, ako sme už v minulosti ochudobnili našu prírodu zabíjaním živočíšnych druhov, len kvôli získaniu ich mäsa či iných produktov z nich. A ako je to v súčasnosti s chovom nami domestifikovaných zvierat? Časy, kedy sa dobytok, hydina a ostatné zvieratá voľne pásli na lúkach sú už bohužiaľ v mnohých oblastiach nenávratne preč. Dnes síce nehrozí vyhynutie takým živočíchom, akými sú krava, prasa či sliepka, ale práve naopak. Hrozí nám ich komerčný chov vo veľkom, ktorý vôbec nesmeruje cestou k ochrane prírody. Spotreba mäsa je dnes enormná a obchod si vyžaduje tisícky ton mäsa za čo najnižšiu cenu. V záujme čo najvýhodnejších podmienok sa milióny zvierat chovajú a rodia len z vôle človeka na to, aby celý svoj strastiplný život prežili v maximálne stiesnených podmienkach, prakticky bez možnosti pohybu a úplne vytrhnuté z prirodzeného spôsobu ich života. V mojej práci sa však nechcem venovať trápeniu, chorobám, či nehumánnemu zabíjaniu, ktorému sú zvieratá na veľkofarmách vystavované. Každý a nielen milovník zvierat by mal túto problematiku poznať. Mojou úlohou je priblížiť vám, aké následky nesie chov zvierat pre našu prírodu.

8c809848-86f8-4dbd-b8af-1fa0fabf0307-1020x612.jpeg
1392940_220784051422661_1540154416_n.png
All-you-Need-is-Love.jpg

Živočíšna výroba kladie oveľa väčšie nároky na životné prostredie, ako poľnohospodárstvo zamerané na produkciu čisto rastlinnej potravy a významnou mierou prispieva aj na mnohé prejavy súčasnej ekologickej krízy. A prečo je tomu tak? Rozoberme si to do podrobností. Znečistenie ekosystémov, pôdna erózia, zánik niektorých rastlinných a živočíšnych druhov, to všetko majú na svedomí chemikálie, ktoré používame preto, aby sme dosiahli čo najväčšie výnosy, vzhľadom k tomu, že výmera ornej pôdy je v prepočte k vysokej spotrebe mäsa malá. Dobré je uvedomiť si, že rovnaká plocha poľnohospodárskej pôdy môže uživiť buď 1 konzumenta mäsa alebo až 12 vegetariánov či 50 vegánov. Takže nekonzumenti mäsa ušetria množstvo krajinnej plochy používanej na pestovanie rastlín, z čoho následne vyplýva i menej chemických látok vypustených do prostredia. Keď si uvedomíme, že každý rok je na svete vyrobených a aplikovaných na poľnohospodárske plodiny až 2,5 miliónov ton pesticídov, ktoré škodia prírode, zvieratám a v najväčšej miere konzumentom - nám ľudom, pretože zbytky hnojív a postrekov zostávajú dlhodobo v pôde a hromadia sa v potravinách, mala by byť pre nás táto skutočnosť dosť alarmujúca. Pridajme si k tomu ešte významný fakt zistený britskou ornitologickou spoločnosťou, ktorým je, že na ekofarmách, kde je vylúčené používanie chemikálií, sa vyskytuje až o 40% viac vtákov, 2x viac motýľov a 5x viac poľných rastlín, čiže používaním pesticídov výrazne ochudobňujeme i biodiverzitu našej Zeme.

74742_335886056511564_337791868_n.jpg

      Poľnohospodárstvo produkujúce živočíšne produkty je so svojim odpadom druhým najväčším znečisťovateľom spodných a do istej miery aj povrchových vôd. Je to spôsobené hlavne dusičnanmi, už spomínanými pesticídmi i únikom zo silážnych štiav. Hlavným zdrojom dusičnanov sú minerálne hnojivá, priesaky z chovov dobytka, predovšetkým zvieracie exkrementy. Dusičnany môžu spôsobiť eutrofizáciu vôd a kontaminovať podzemné vody a konieckoncov ohrozovať kvalitu vody. Poľnohospodárske aktivity majú vplyv takisto aj na kvantitu vody používanej na závlahy, pretože neúmerné čerpanie môže znižovať vodnú hladinu a tiež zvyšovať salinizáciu pôdy. Odvodnenia a závlahy porušujú prírodné stanovištia akými sú napríklad ohrozené mokrade. Ak sa na túto problematiku pozrieme z pohľadu vegetariána, tak oproti konzumentovi mäsa ušetrí vegetarián až dva olympijské bazény pitnej vody ročne, pretože na produkciu jedného kilogramu mäsa je potrebných až 22 500 litrov vody, čo je stonásobne viac ako na produkciu jedného kilogramu pšenice.

538384_10150963077647768_461386235_n.jpg

Množstvo odpadu vyprodukovaného zvieratami ročne vo veľkochovoch je obrovské - každú sekundu ho padne na zem 125 ton, čo je asi 15 afrických slonov a z toho je využiteľná len polovica. Chladiace zariadenia, ktoré sú potrebné na prepravu mäsa, ktoré po smrti zvieraťa ihneď podlieha rozkladu, majú svojimi freónmi vysoký podiel na zväčšovaní ozónovej diery. A takisto sú poľnohospodárske výrobné postupy aj producentom skleníkových plynov. Napríklad amoniaku a metánu najmä z veľkochovov hovädzieho dobytka a ošípaných, kde metán vzniká ako priamy produkt látkovej výmeny u bylinožravcov. A pre porovnanie pri spaľovaní fosílnych palív na výrobu živočíšnych produktov, ktoré spotrebuje jedna štvorčlenná rodina za rok, sa uvoľnia do ovzdušia až 2 tony oxidu uhličitého, čo predstavuje rovnaké množstvo, aké uvoľní za pol roka jedno auto v priemernej prevádzke.

526618_345015418931961_1789650665_n.jpg

S nárastom populácie priamo súvisí aj zvyšovanie zdrojov potravy. Veľký dopyt po zvieracích produktoch má za príčinu zvyšovanie ich chovu. Pre zvieratá sa vytvárajú plochy, väčšinou na úkor lesa, ktoré sa znečisťujú a podliehajú erózií. Až 75% rozlohy Amazonského pralesa bolo do roku 1998 vyrúbaných za účelom chovu dobytka. Vegán ušetrí v porovnaní s nevegetariánom 4050 m2 lesa ročne. Jednoducho povedané, každý hamburger má za následok nejaký ten strom. Taktiež sa veľká časť pestovaných potravín (napr. obilie) používa na vykrmovanie zvierat na úkor ľudí. Je to viac ako 40% obilnín, ktoré slúži len ako krmivo pre dobytok.  Keby poklesla spotreba živočíšnej výroby aspoň o 10%, ušetrená pôda, voda a energia by nasýtila až 1 miliardu ľudí.  Takto ročne zomrie od hladu 65 miliónov ľudí a za jeden deň na podvýživu asi 40 tisíc detí. Verejná mienka sa uspokojí správami o dodávkach potravín pre hladujúcich, to však slúži len na zastretie skutočnej príčiny hladu. Uvádza sa, že až sedem ľudí by sa mohlo nasýtiť z plodín použitých na kŕmenie zvierat, ktoré spotrebuje priemerný Američan.

pollution-trash-destruction-overdevelopement-overpopulation-overshoot-10.jpg
546293_310822435684593_1510174953_n.jpg

         Výroba mäsa má potom veľa spoločného s násilím, hoci si toho nie sme vedomí. Ubližujeme nielen zvieratám, ale v prvom rade nám ľuďom. Netvrdím, aby sa teraz všetci ľudia na svete stali vegetariánmi či dokonca vegánmi a prestali konzumovať mäso a živočíšne produkty, ale je dôležité, aby si každý prehodnotil jedálniček a snažil sa, čo najviac znižovať svoju spotrebu mäsa. Výborným začiatkom je podporovať a kupovať produkty z biofariem, ktoré neobsahujú škodlivé pesticídy, hormóny, minerálne hnojivá ani chemické látky. Zvieratá sú tu chované v súlade s ich prirodzenými potrebami, s dostatkom priestoru a pohybu. Pretože všetko, čo robíme, má nejaké súvislosti. Čím viac zaťažujeme životné prostredie cudzorodými látkami, tým viac porušujeme ekosystémy celej planéty. A takisto, čím viac odlesňujeme krajinu a meníme ju na poľnohospodársku pôdu a pastviny pre dobytok, tým viac jej ukrajujeme z biodiverzity, ktorej už teraz nie je na rozdávanie.

536580_360141144041291_1262284062_n.jpg
"Environmentálna kríza je predovšetkým krízou duchovnou. A nevyrieši sa dokiaľ nebudeme schopní znovu nadobudnúť múdrosť, ktorú sme, ako sa zdá stratili - to vedomie, že nie sme vydelení zo siete života, ale že sme iba vláknom v jej štruktúre. Zvieratá môžu byť učiteľmi, ktoré nám pomôžu znovu odhaliť tento pocit spojenia. Keď im to dovolíme, môžu sa dotknúť našich sŕdc."
181482_336916236379780_198435723561166_835607_426123212_n.jpg
NA POROVNANIE
Bez názvu.jpg
181890_356300381133027_1234619086_n.jpg
425003_370038143011049_171693992845466_1664300_1737318034_n.jpg
 
"Zabíjaním zvierat kvôli jedlu v sebe človek nevyhnutne potláča svoju najvyššiu duchovnú schopnosť - súcit a milosrdenstvo k živým stvoreniam ako je on sám."  Lev Nikolajevič Tolstoj
 
254390_233009580047240_171693992845466_1136818_1436689_n.jpg
380398_317667521587062_370087459_n.jpg
Duchovný rast vedie k tomu, že sa stravujeme vegetariánsky a nezabíjame zvieratá. Zvieratá cítia blížiacu sa smrť. Všetky negatívne pocity: strach, úzkosť a utrpenie sa vtisnú do ich hmotných tkanív. Nie je to vidieť, pretože pocity sa stávajú súčasťou neviditeľnej životnej energie - prány. S konzumovaním mäsa prechádzajú aj na nás a tak vlastne jeme zvierací strach, úzkosť, utrpenie alebo agresivitu, ktorá je obranou proti bolesti. V materiálnej rovine dodáva síce mäsitá strava človeku energiu avšak v duchovnej rovine sa táto energia prejavuje ako nepochopiteľná a človeka oslabuje.
10103_346858105414359_1454583802_n.jpg
1148883_437883849658863_634367542_n.jpg
biokrekra@gmail.com
biokrekra@gmail.com
earth_Full.jpg

"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

IMG_20180331_115420.jpg

"Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

priroda.jpg

"To čo vytvorila príroda je vždy lepšie, ako to čo vzniklo umelo."

FB_IMG_1521529084258.jpg

"Príroda dala človeku rozum, aby sa jej bránil a srdce, aby sa jej neubránil."

priroda_caruje_2.jpg

"Jedinou nedokonalosťou prírody je človek."

priroda5.jpg

"Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije. Nemôže sa preto od nej izolovať a to ani v myšlienkach."

IMG_20180331_115543.jpg
"Príroda sa podriaďuje len tomu, kto sa cíti byť podriadený jej."
priroda_76.jpg
"Jediný azyl, vždy a všade otvorený pre všetkých trpiacich, je príroda."
Priroda_caruje.1.jpg

"Príroda je stále otvorená kniha a len ju v skutočnosti stojí za to čítať."

the_book_of_countryside_outdoor_nature_art_hd-wallpaper-1753930.jpg
„Žijeme krátko, ale aj napriek tomu toho stihneme veľa zničiť."
FB_IMG_1522016196044.jpg
IMG_20180331_115609.jpg
IMG_20180313_015530.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one